logo Seminarie

Financiën 2021

Terwijl we ons in Het Seminarie voorbereiden op de sfeervolle feestdagen met tal van activiteiten, willen we u graag tijdig op de hoogte brengen van een aantal zakelijke ontwikkelingen in het nieuwe jaar.

Ontwikkeling woonkosten 2021Huurtarieven 2021


De huurkosten worden jaarlijks vastgesteld conform de indexering huurprijzen van het CBS. Voor 2020 wordt dat een verhoging van 1,2 %.

Servicekosten 2020


Voor de serviceverlening binnen Het Seminarie berekenen we een vast bedrag van servicekosten per maand dat zich ontwikkelt volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Voor 2021 betekent dat een verhoging van 1,2 %. De prijzen in het restaurant (consumpties en gastmaaltijden) blijven ongewijzigd. Restaurantkosten en andere verbruikskosten worden op rekening gezet en maandelijks, samen met de huur- en servicekosten, geïncasseerd.

Ontwikkeling zorgkosten 2021Wet Langdurige Zorg (WLZ)


De zorg aan de bewoners van Het Seminarie wordt grotendeels gefinancierd uit de WLZ. In het laatste regeerakkoord is besloten dat er meer geld vrijgemaakt zou worden voor de verpleeghuiszorg. Net als in 2020 is deze z.g. ‘kwaliteitsimpuls’ niet verwerkt in de PGB-tarieven, maar ziet u het terugkomen als extra toeslag op uw PGB-toekenningsbeschikking voor 2021, onder het kopje ‘Toeslag voor kwaliteit V&V’ (€ 4.652,-/jaar). In het afgelopen jaar is dit geld in Het Seminarie besteed aan de inzet van meer zorgpersoneel en extra groepsbegeleiding/activiteiten. De kwaliteitstoeslag zal in 2021 op dezelfde manier worden aangewend.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en de wooninitiatieven


Het Persoonsgebonden Budget, als leveringsvorm, blijſt onverminderd bestaan. De overheid erkent het PGB als een belangrijk 'regie-instrument' voor zorgvragers, maar er is al langere tijd een discussie gaande of de wooninitiatieven noodzakelijkerwijs moeten worden bekostigd met PGB’s. Minister de Jonge heeſt zich op het standpunt gesteld dat ‘Zorg in Natura’ meer voor de hand ligt. Per Saldo, de belangenorganisatie voor budget- houders is daarover in gesprek met de minister en wij volgen de discussie met belangstelling. Voor 2021 is de ‘Toeslag Wooninitiatief’ vastgesteld op € 4.229,-/jaar. Deze toeslag is bedoeld ter dekking van de kosten van de zorginfrastructuur en komt terug op uw PGB-toekenningsbeschikking. Op verzoek van het Zorgkantoor zullen we deze toeslag vanaf volgend jaar in Stichting Het Seminarie gaan incasseren in plaats van de B.V., evenals de eerder genoemde kwaliteitstoeslag.

Eigen bijdrage


Voor zorg uit de WLZ geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Op het moment van dit schrijven is de maximale eigen bijdrage voor 2021 nog niet bekend gemaakt, maar er worden geen grote veranderingen verwacht in dit tarief. Voor zorg geleverd door Het Seminarie blijſt sowieso een lage eigen bijdrage gelden, die in 2020 een maximum kende van € 881,60  per maand. Met de rekenhulp van Het CAK kunt u zelf berekenen hoe de eigen bijdage in 2021 zal uitvallen. Selecteer daarvoor “Persoonsgebonden budget” en daarna “WLZ” en tot slot “geen zorg in een instelling”.

Tarieven 2021 PGB-WLZ


Onlangs heeſt Zorginstituut Nederland de nieuwe PGB-WLZ-tarieven voor 2021 bekend gemaakt, zie Toekenningstabel 2020 (tabel "Verpleging en Verzorging"). De tarieven zijn geïndexeerd met +3,83%.

Particuliere zorg


Naast de overheidsgefinancierde zorg is het mogelijk om particulier extra zorguren in te kopen bij Het Seminarie. Hiervoor zijn de volgende uurtarieven vastgesteld voor 2021: Indien de betreffende bewoner ook geïndiceerde zorg ontvangt, zijn deze tarieven vrijgesteld van BTW.

Uurtarieven 2021 in € per uur
Verpleging € 65,00
Pers.verzorging € 50,00
Individuele begeleiding € 45,00
Huishoudelijke zorg € 29,50
Vervangende mantelzorg € 29,50

SVB WijzigingsformulierenOmdat we in het afgelopen jaar extra kosten hebben moeten maken vanwege corona, zullen we gebruik maken van de compenstieregeling Extra Kosten Corona. In ons geval betreft het extra uren coordinatie en communicatie en vervanging van zorgpersoneel die wegens klachten thuis moesten blijven.  Daarvoor moet een wijzigingsformulier worden getekend en ingediend bij de SVB.

Voor 2021 hoeven we geen nieuwe zorgovereenkomsten af te sluiten, maar kunnen we wederom volstaan met het wijzigen van de maandtarieven d.m.v. de SVB wijzigingsformulieren; de eerste heeſt betrekking op de beeindiging van de “toeslag wooninitiatief” in de B.V. en het tweede wijzigingsformulier betreſt de indexering van het zorgbudget, waar in 2021 de kwaliteitstoeslag en toeslag wooninitiatief bij wordt opgeteld. Het derde wijzigingsformulier heeft betrekking op de toeslag EKC (extra kosten corona). Voor een tijdige verwerking zullen deze voor 1 januari 2021 aan de budgethouders of hun vertegenwoordigers worden voorgelegd ter ondertekening. Daarna worden ze bij de SVB ingediend en ontvangen de financiële contactpersonen een digitale kopie.

De betalingswijze in 2021 blijſt ongewijzigd; conform de lopende zorgovereenkomsten ontvangt Het Seminarie een vast bedrag per maand dat automatisch wordt overgemaakt door de SVB. Ook in 2021 zal 100% van het persoons- gebonden budget worden ingezet voor de zorgexploitatie van Stichting Het Seminarie. De wijze waarop uw zorgbudget wordt aangewend in 2020, kunt u met uw EVV-er bespreken tijdens de jaarlijkse evaluatie van uw persoonlijke zorgleefplan.

Hopelijk hebben we u met dit overzicht voldoende geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het komende jaar. We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeſt of een nadere toelichting wilt op deze informatie. Neemt u dan gerust contact op met Jan Willem Aalderink, tel. 033 465 5115.
Delen?

Werken bij

Onze cliënten geven
Zorgresidence Het Seminarie:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
9.1

Zorgresidence Het Seminarie is 20 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.1.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland
© 2021 Zorgresidence Het Seminarie  - Disclaimer - Privacyverklaring